Privacy verklaring

Dit is de privacy verklaring van Proef de Perfectie, onderdeel van Bolscher B.V., gevestigd aan de Strootsweg 40 in Enschede (hierna: Proef de Perfectie), www.proefdeperfectie.nl. Deze privacy verklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door uw aanmelding voor onze nieuwsbrief of bestellingen die u bij ons plaatst. Wij behandelen uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Proef de Perfectie verwerkt gegevens voor het uitvoeren van overeenkomsten gericht op het leveren van vlees, vleeswaren en aanverwante producten alsmede communicatie met klanten over bijvoorbeeld assortiment en/of leveringen. Hiervoor leggen wij de volgende gegevens van u vast:


  • Naam contactpersoon

  • E-mailadres

  • Telefoonnummer

  • Adresgegevens


Uw persoonsgegevens kunnen we tevens gebruiken voor de verzending van onze nieuwsbrieven. Hiervoor wordt expliciet toestemming gevraagd. U kunt zich altijd via de mail aanmelden voor onze nieuwsbrief en ontvangt vervolgens een mail ter bevestiging van uw aanmelding. Om onze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens ook gebruikt worden om de leveringen en diensten van Proef de Perfectie te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens die ons ter beschikking staan, verstrekken wij alleen aan derde partijen indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of indien dit wettelijk verplicht is. Indien dit aan de orde mocht zijn, wordt u hierover zo mogelijk voorafgaand geïnformeerd.


Voor de registratie van uw gegevens maken wij gebruik van een aantal softwarepakketten (waaronder Reflex). Met de leveranciers van deze pakketten (waarvan een aantal gevestigd zijn buiten de EU) zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Technische en organisatorische maatregelen

Proef de Perfectie beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan Firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Er wordt bij Proef de Perfectie geen gebruik gemaakt van automatische besluitvorming. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Recht op inzage, wijziging en verwijdering

Na een schriftelijk verzoek (per email via het onderstaande adres) hebt u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien de door ons verstrekte gegevens feitelijke onjuistheden bevatten, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. U kunt ons ook vragen de gegevens te verwijderen.


Daarnaast kunt u zich altijd afmelden voor onze nieuwsbrief, via de nieuwsbrief zelf of via een schriftelijk verzoek. Ook kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Tenslotte

U kunt uw vragen en verzoeken over de verwerking van persoonsgegevens sturen naar:


Proef de Perfectie,

Strootsweg 40,
7547 RW Enschede

info@proefdeperfectie.nl


Wij behouden ons het recht voor onze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.proefdeperfectie.nl) worden gepubliceerd.